Demontaż obiektów budowlanych zawierajacych azbest, na terenie całego kraju

Jak przebiega usuwanie azbestu

Ze względu na niebezpieczeństwo i szkodliwość pyłu azbestowego wykonujący usuwanie azbestu winien posiadać stosowne szkolenia, wyposażenie techniczne i socjalne, umożliwiające przeprowadzenie prac w kontakcie z azbestem w sposób bezpieczny z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Szkolenie z zakresu prac w kontakcie z azbestem powinni odbyć pracownicy fizyczni bezpośrednio narażeni na działanie pyłu azbestowego oraz pracownicy kierujący takimi pracownikami. Poza powyższymi wymaganiami, Wykonawca ma w obowiązku zgłosić prace w kontakcie z azbestem minimum 7 dni przed rozpoczęciem tych prac do właściwych instytucji:

  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
  • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
  • Państwowa Inspekcja Pracy.

Zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem musi zawierać między innymi informacje takie jak:

  • Adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
  • Rodzaj wyrobów zawierających azbest podlegających usunięciu,
  • Termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
  • Liczbę pracowników, którzy będą przebywali w kontakcie z azbestem.

Podczas prac polegających na usuwaniu azbestu, wykonawca ma obowiązek maksymalnego ograniczenia emisji pyłu azbestowego do środowiska. Pracownicy narażeni na kontakt z pyłem azbestowym powinni być wyposażeni przede wszystkim w specjalistyczne kombinezony ochronne, maski ochronne, okulary ochronne i rękawice.


Teren prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich w odległości co najmniej jednego metra od traktów komunikacyjnych oraz oznaczony tablicą „Uwaga! Zagrożenie azbestem”.
Zeskładowane wyroby w zależności od rozmiarów pakowane są na paletach, bądź w big bagach i oznakowane etykietą "Uwaga! Zawiera azbest".

W transporcie azbestu stosuje się przepisy o przewozie odpadów niebezpiecznych.

Odpady zawierające azbest trafiają na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk innych niż niebezpieczne lub obojętne.


Cały proces demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych jest monitorowany dzięki systemowi BDO. Wytwarzający odpady azbestowe, transportujący odpady oraz Przejmujący te odpady widnieją w Karcie Przekazania Odpadów, która stanowi potwierdzenie legalnego unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Zapraszamy do współpracy

fb mail